Mramor

Oproti žule sa tento kameň vyznačuje väčšou nasiakavosťou, mäkkosťou a často krajšou kresbou. Mramor má
nepravidelné žilkovanie a vyskytuje se v jasných farbách. Využívame ho na menej exponované miesta
v interiéroch. Populárny je na krby a kúpeľne.